برای چاپ سیلک به میز نوری برای ساخت شابلون
نیاز داریم به این میز نور ؛ قید نور یا دستگاه چاپ دستی
نیز میگویند ملزومات چاپ شامل گیره مخصوص چاپ ؛ شابلن
آماده ؛ لاک حساس و کاردک می باشد

برای شابلن سازی ؛ طرح پرینت گرفته را با شابلون روی دستگاه
نوردهی میکنیم پس از 3 دقیقه نوردهی شابلون را با
فشار آب میشوییم تا طرح روی آن حک شود

تمام مراحل نوردهی و شستشو باید در
جای تاریک انجام گیرد


09124526223